e-Makalat Dergisi|2|1

Menü

Eserler / Tezler
 Hepsi (Grup)
 Hepsi Liste
 Tezler
 Kitaplar
 Makaleler
 Tebliğler
 Yeniler
 Popülerler
 Tıklananlar
 SSS / YARDIM

Arama Yap: 

Yeni Eserler

 Vehhabilik ve Arka Planı: Başlangıçtan II. Suûd Devleti'ne Kadar
(Tık: 1734)
In this study it is aimed to reveal the effective ...
 Etkileri Açısından Vehhȃbilik (Suûdi Arabistan Dışı Ülkeler Örneği)
(Tık: 1670)
Emerged in the region of Necd in Saudi Arabia duri...
 Horasan-Maveraünnehir Bölgesinde İsmailîlik
(Tık: 1689)
Abstract
 Karmatîler'in Doğuş ve Gelişim Süreci
(Tık: 2038)
Abstract
 İSLAMOFOBİNİN İSLÂM ARAŞTIRMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(Tık: 2281)
İslam korkusu anlamına gelen “İslamofobi” kavramı ...

Basılabilir Görünüm İnanç Esasları Açısından Nusayrilik - Alevilik Mukayesesi


Rifat Türkel, İnanç Esasları Açısından Nusayrilik - Alevilik Mukayesesi

 Basım Yeri | Yılı:  İstanbul | 2001
 Kurum (Dergi) | Sayfa:  Marmara Ü. SBE. | vy

Özet

 Tarih boyunca insanlar farklı  düşünce ve inançlara sahip olmuşlar ve bu inançların neticesi olarak fırkalara ayrılmışlardır. Bu fırkaların her birisi kendi görüş ve inançlarının doğruluğuna inanmış ve inandığı değerlerin diğer insanlar arasında yaygınlaşması ve taraftar bulabilmesi  için yoğun bir şekilde gayret sarf etmiştir.  Şîa, Nusayriyye, Kadıyânilik gibi bazı fırkalar, bu gayret ve çalışmalarında başarılı olarak insanlar arasında inançlarını yaygınlaştırmış ve günümüze kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir. Keysâniyye, İshâkiyye gibi bazı fırkalar da gerek inanç sistemleri, gerekse insanlar arasında taraftar  bulamamalarından dolayı ortaya çıkmalarından  kısa bir süre sonra ortadan kaybolmuşlardır. Günümüzde bunlardan kimisinin   sadece adı ve görüşleri bilinmekte olup kimisi hakkında ise hiçbir bilgi bulunmamaktadır.  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) damadı Hz. Ali hakkında  ileri sürülen görüş ve düşünceler bir çok fırkanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bazı fırkalar Hz. Ali'ye olan sevgi ve saygılarında aşırıya giderek O'nun ilâh olduğunu kabul etmiş,  bazıları da ona olan sevgisinde ılımlı çizgiyi koruyarak İslâm dininin çizmiş olduğu çerçevede Hz. Ali'yi ve Ehl-i beyt'i sevmişlerdir. Onun hakkında aşırı giden fırkalara gulât denmiştir. Bu ğâli fırkalardan yani Hz. Ali hakkında ileri giden fırkalardan birisi de Nusayrîlik'tir. Nusayrîlik,  Muhammed  b. Nusayr en Nemîrî tarafından  Hz. Ali'nin ilâh olduğu görüşü üzerine  kurulmuş, varlığını günümüze kadar devam ettirmiş, yaşayan bir fırkadır. Bu fırkada takiyye esas olup, fırkanın görüş ve düşünceleri on sekiz yaşına gelmiş erkeklerden başkasına öğretilmez. Bundan dolayı da mensupları, müslüman olduklarını ifade etmelerine rağmen  gayri müslim olarak kabul edilmişlerdir. Nusayrîler'e 1920 yılında, Suriye ve Antakya'yı işgal eden Fransızlar tarafından "Alevîlik" ismi verilmiştir. O zamana kadar halk arasında Nusayrî isminin çağrıştırdığı olumsuz havadan rahatsız olan Nusayrîler,  Alevî ismini  kullanmaya başlamışlar ve bu ismi kendi aralarında yaygınlaştırmışlardır. Müslüman olmadan önce Şamanizm, Budizm, Zerdüştlük ve Maniheizm gibi dinlere inanan Türkler, İslâm dîni ile karşılaşmalarından kısa  süre sonra müslüman oldular. Onlar,  atalarının inanç ve geleneklerini hemen bırakamayıp  yeni dinin getirmiş olduğu öğretilerin yanında bu inançlarını  Anadolu'ya göç ettikten sonra da yaşattılar. Bu insanlar Hz Ali ve Ehl-i beyt'e ayrı bir sevgi duyarak onlar hakkında aşırıya gitmeden  bu sevgiyi kendilerine yol edindiler. Bundan dolayı bu insanlar,  uzun yıllar boyunca  Alevî ismi ile anıldılar. Anadolu'da bulunan Alevîler'in yanında Nusayrîler'e de Alevî denmesi insanların akıllarında karışıklığa neden olmuş, onların Alevîler'le Nusayrîler'i bir değerlendirmesine yol açmıştır. Biz bu tezimizde Alevîliler'le  Nusayrîler'in farklı iki grup olduklarını ortaya koymaya çalıştık. Bu amaçla birinci bölümde  ilk önce ortaya çıktığından dolayı Nusayrîler'in inançlarını, ikinci bölümde de Alevîler'in inançlarını ele aldık.  Bunu yaparken kendilerini İslâm dinine nispet etmelerinden  dolayı genel islâmî esaslar yönünden, Şiilik'ten  etkilenmeleri dolayısıyla Şiilik'ten intikal eden inançlar açısından ve özel inançlar yönünden   onların inanç esaslarını ortaya koymaya çalıştık. Daha sonra üçüncü bölümde her iki grubun görüşleri arasında mukayese yaptık.

Abstract

 Abstract
 Yazar | E-posta:  Rifat Türkel | n/a
 Emeği Geçen | Emek Türü:  Prof. Dr., Mustafa Öz | Dan.
 Tam Metin Adresi:  vy
 Notlar:  vy
 Tarih | Gönderen:  3.4.2006 | administrator
 Tık:  1660
 Puan:   Puan:0  Oy:0 (Puan Cetveli: 1 = en kötü, 10 = en iyi)
 Yorumlar:  0 Yorumlar


Yazarın Diğer Eserleri

Geri Dön
Giriş sayfam yap Sık kullanılanlara ekle Kullanım Koşulları   © 2006 Mezhep.Org Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım: Maggie SkyPortal.net Sayfa Başına Dön